4. Kongres dečijih hirurga Srbije s međunarodnim učešćem

Regionalna konferencija: multidisciplinarno lečenje hirurških bolesti kod dece

Teme kongresa


Oblasti koje su izabrane kao teme su sledeće:


Kongenitalne anomalije

  • Multidisciplinarni pristup u lečenju dece sa kongenitalnim anomalijama.
  • Prepoznavanje i rana dijagnostika – osnov uspešnog tretmana.

Politraumatizam

  • Zbrinjavanje i lečenje politraumatizovanog bolesnika.
  • Prioriteti, redosled intervencija – dileme i preporuke.

Minimalno invazivna hirurgija

  • Savremeni trendovi u minimalno invazivnoj hirurgiji dečijeg doba.

Onkologija

  • Epidemiologija, klinička prezentacija, dijagnostika i lečenje dece sa, nekada, retkim tumorima
  • Standardizacija protokola kod retkih tumora.